Epimetheus 'Rev 259' Raw Preview #1 (NASA Cassini Saturn Mission Image) (target EPIMETHEUS)